Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Privaatsuspoliitika reguleerib Projektibüroo OÜ-le kuuluva veebilehe www.projetiburoo.ee kasutamisel saadud isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete eest vastutav töötleja Projektibüroo OÜ-s (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Privaatsuspoliitika tähenduses on andmesubjekt klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient on igaüks, kes sisestab oma andmed hinna- või infopäringu saamiseks. Füüsiline isik privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes saadab oma isikuandmed töö- või praktikakohale kandideerides.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe www.projektiburoo.ee ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada, hallata ja säilitada privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel päringuid tehes, tööle või praktikakohale kandideerides andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta, kui andmesubjekt esitab valeandmed ja põhjustab sellega kahju andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide ja füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine ja säilitamine.

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Hinnapäringus esitatavad andmed;

3.1.6. Infopäringus esitavad andmed koos pöördumise sisuga;

3.1.6. CV-s sisalduvad andmed;

3.1.7. Kaas- või motivatsioonikirjas sisalduvad andmed.

3.1.8. Praktikakohale kandideerimise andmed.

3.1.9. Isiklikus portfoolios olevad andmed.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi ja füüsilise isiku kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Hinna- ja infopäringute käigus kogutud andmeid kasutame ettevõtte äritegevuse teostamiseks.

3.4. Personali valikul kogume ja töötleme füüsiliste isikute isikuandmeid nende kvalifikatsiooni, erialaoskuste ja omaduste hindamiseks.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

5. Lõppsätted

5.2. Andmetöötlejal on õigus ühepoolselt andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.projektiburoo.ee kaudu.

Kandideeri töökohale

Kandideeri praktikale

Võta meiega ühendust