Skip to content

Ehitustegevus, mis toob kaasa kohustuse taotleda elamule kasutusteatist või kasutusluba

Ehitustegevus kasutusteatisega

Kasutusteatis või kasutusluba tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse ehitist või selle osa kasutama asuda. Seda, kas esitamisele kuulub kasutusteatis või kasutusluba, sätestab elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone (abihooned, kuurid, aiamajad jms) puhul Ehitusseadustiku lisas 2 toodud tabeli esimene jaotis. Siinjuures määrab jaotuse see, millise ehitustegevuse liigiga on tegemist ning kui suur on hoone ehitisealune pind ja kõrgus. Ehitustegevuse liikidena eristatakse ehitise püstitamist, ümberehitamist ning laiendamist kuni 33% ning laiendamist üle 33%. Hoone väliste parameetrite järgi jagunevad hooned neljaks kategooriaks: 1) ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge; 2) ehitisealuse pinnaga 20–60 m2 ja kuni 5 m kõrge; 3) ehitisealuse pinnaga 0–60 m2 ja üle 5 m kõrge; 4) ehitisealuse pinnaga üle 60 m2. Nt kuni 20 ruutmeetrise ehitisealuse pinna ja kuni 5 meetri kõrge abihoone, olgu selleks aiamaja või grillikoda, püstitamiseks pole tarvis esitada isegi ehitusteatist. Kahekümne kuni kuuekümne ruutmeetrise ehitisealuse pinna ja kuni 5 meetri kõrge hoone püstitamiseks, ümberehitamiseks ja laiendamiseks on vajalik taotleda kasutusteatise. Kõigi üle 5 m kõrguste või enam kui 60 m2 hoonete püstitamiseks või laiendamiseks üle 33% on tarvis taotleda kohalikust omavalitsusest juba ehitusluba. Enam kui 5 m kõrguste või enam kui 60 m2 hoonete ümberehitamisel ja laiendamisel kuni 33% tuleb kohalikule omavalitsusele esitada kasutusteatis ning ehitusprojekt.

Kui soovitakse muuta elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone olemasolevat kasutusotstarvet, siis tuleb esitada kasutusteatis ning seda olenemata ehitisealuse pinna suurusest ning kõrgusest.